Home

Afp staten

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sekto

Hvilken AFP-ordning som gjelder for deg kommer an på hvor i offentlig sektor du jobber. Staten og kommunene har hver sine ordninger. Hva kan du få? Er du mellom 62 og 65 år får du utbetalt AFP beregnet ut fra regler i folketrygdloven Redusert AFP vert fastsett ved at full AFP vert multiplisert med pensjonsgraden. * Tidlegare inntekt vert fastsett av NAV då du tok ut AFP. Tidlegare inntekt vert rekna ut på grunnlag av dei tre beste av dei fem inntektsåra før året før pensjoneringsåret. Døme 1. Per har teke ut AFP, men forventar å tene litt på småjobbar det komande. Kor mykje kan eg tene når eg har AFP? Du kan tene inntil 15 000 kroner i året i tillegg til AFP. Når du søkjer om AFP, må du oppgje hva di forventa inntekt kjem til å verte. Viss denne inntekta avviker med meir enn 15 000 kroner i forhold til reell inntekt, må vi rekne ut pensjonen på.. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3. AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger. Arbeidstakere som trer ut av arbeidslivet før fylte 62 år, vil derfor ikke kunne få AFP. Ordningen bygger på et kvalifikasjonssystem I stat og kommune kan du ta ut AFP fra du er 62 til du blir 67 år. Alle offentlig ansatte har i utgangspunktet rett til AFP. Følgende hovedkrav må likevel oppfylles: Du må ha jobbet i offentlig sektor i minimum tre år før du fyller 62 år; Du må jobbe til du er minimum 62 år; Du må stå i jobben når du tar ut AFP

AFP og inntekt - Statens pensjonskass

Staten dekker 1/3 av pensjonsutgiftene til AFP-ordningen, mens foretakene som er tilsluttet ordningen dekker kollektivt 2/3. Premien som bedriftene betaler til ordningen fastsettes slik at den er tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter til pensjon og dessuten gi grunnlag for opplegg av et pensjonsfond Dette påvirker ikke den enkeltes mulighet til å kvalifisere for og starte uttak av AFP. Nedbemanninger og konkurser vil derimot kunne påvirke muligheten til å ta ut AFP. Premie for 2021 Fellesordningen for AFP administrerer fakturering av premie for tre forskjellige ordninger. Ikke alle bedrifter er omfattet. Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor fra 2011 Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen. Denne pensjonsytelsen kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Publisert 01.12.2019 | Sist endret 09.12.2019 Hva er AFP-etteroppgjøret Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning for deg som ønsker å gå av med pensjon helt eller delvis når du er mellom 62 og 67 år. Uførepensjon Dersom du får redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse

Spørsmål og svar om AFP - Statens pensjonskass

AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse. Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall. Ny AFP skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden Avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig ansatte en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år om du er er født i 1962 eller tidligere AFP må tas ut sammen med alderspensjon Alderspensjon er penger du har krav på når du har nådd en viss alder og består av tre deler: alderspensjon fra staten (folketrygden), fra arbeidsgiver (privat og offentlig tjenestepensjon) og den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv For å kunne søke om privat AFP må arbeidsplassen din ha en tariffavtale der AFP er en del av avtalen. Hvordan du søker om AFP i offentlig sektor avhenger om du jobber i kommune eller stat. Statlig ansatte må søke i samarbeid med sin arbeidsgiver minst to måneder før du skal ta ut pensjonen, mens kommunalt ansatte må ta kontakt med arbeidsgiveren din for å få informasjon om når og.

Selv om du jobber i en bedrift med tariffavtale med AFP-bilag må visse krav til arbeidsforholdet være oppfylt for at du kan få AFP. Vilkårene vurderes ved to tidspunkter; 62-årsdagen din og datoen du vil ta ut AFP fra (uttakstidspunktet) Statens pensjonskasse - Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon . Nå kan du søke om inntil 2,3 millioner i boliglån Er du medlem i Statens pensjonskasse kan du søke om inntil 2 300 000 kroner i boliglån Logg inn i Din pensjon. Hva kan jeg gjøre i Din pensjon? Få oversikt over egen pensjonsopptjening i folketrygden, eventuell AFP, og din opptjente tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon Hvis du oppgir at du vil tjene 50.000 kroner (da blir AFP-beløpet redusert), kan du tjene inntil 65.000 kroner uten at AFP-beløpet blir ytterligere redusert. Opptjente feriepenger før uttak av AFP teller ikke med. Men alle feriepenger du tjener opp etter uttaket er med i beregningen Privat AFP er en svært gunstig pensjonsordning for dem som får slik pensjon. Det er imidlertid mange krav som må tilfredsstilles for å ha rett på pensjonen. De som ikke tilfredsstiller kravene kan gå glipp av mer enn 1 million i samlet utbetalt pensjon

Hva er AFP - Fellesordningen for AFP

Alle offentlig ansatte i stat og kommune har AFP. Du kan ikke fortsette å jobbe fullt mens du tar ut pensjon. Du får fradrag i pensjon om du overstiger et gitt inntektsbeløp. Senere uttak fører til økt pensjon. Les mer hos www.nav.n Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Alderspensjonen er fleksibel og du kan tidligst starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen din blir redusert Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig

få AFP. Dersom du på uttakstidspunktet, og i det foregående år, har hatt en pensjonsgivende inntekt som ikke tilsvarer en årsinntekt på minst 1G, har du ikke rett til AFP. INFORMASJON OM AFP I PRIVAT SEKTOR tilsluttet AFP-ordningen til Fellesordningen, Spekter eller FA. Bedriften(e) må ha vært tilsluttet ordningene i samme periode Avtalefestet pensjon (AFP) er en gullkantet og verdifull ordning for ansatte som vil ta ut pensjon fra de er 62 år. Men AFP er en såkalt kvalifikasjonsordning, noe som betyr at du må oppfylle noen krav for å få ekstra pensjonspenger å leve for Arbeidsgiver betaler en premie til AFP-ordningen, men en relativt stor andel av kostnadene dekkes av staten, om lag 40 prosent de siste årene. Det er også viktig å være klar over at et stort antall arbeidstakere i privat sektor ikke er omfattet av AFP-ordningen Alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) Du kan fortsette å jobbe samtidig som du mottar alderspensjon fra folketrygden uten at denne pensjonen reduseres. Er du født i 1943 eller senere, kan du tjene opp pensjonsrettigheter av arbeidsinntekt til og med det året du fyller 75 år AFP er en forkortelse for Avtalefestet pensjon, som er en fellesbetegnelse på flere avtalebaserte pensjonsordninger i privat og offentlig sektor. Opprinnelig var AFP en førtidspensjonsordning som utbetalte pensjon til eldre arbeidstakere som sluttet å jobbe mellom 62 og 67 år. Siden 2011 har ordningen i privat sektor blitt omgjort til en supplerende tjenestepensjonsordning med utbetaling.

Mayors Giuliani and Bloomberg were the true Progressives

Enigheten om å skyve på AFP-løsningen, kom etter lovnader fra statsminister Erna Solberg om at staten skal bidra i utredningsarbeidet. Hippe mener det ikke umiddelbart ligger noe mer penger i dette, men leser det som et bidrag i det tunge utredningsarbeidet og som en klargjøring av at AFP har kommet for å bli I privat sektor dekker staten én tredel av AFP-tillegget, arbeidsgiveren de to siste. I offentlig sektor dekker staten hele AFP-påslaget. Kompensasjonstillegget dekkes fullt ut av staten Staten har riktignok også hatt en hånd på rattet, gjennom lovgivningen som regulerer AFP-ordningens forhold til pensjonssystemet for øvrig og selvsagt ved å bidra med en tredjedel av virksomhetenes AFP-utgifter. AFP i privat sekto Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3. AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger Retningslinjer for personalpolitikk ved omstillingsprosesser finnes kun digitalt. Det er mulig å laste ned pdf-versjon og trykke opp selv. På Arbeidsgiverportalen til Difi finner du verktøy du trenger i en omstilling. Difi svarer på spørsmål om retningslinjene

Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse. Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall (jf Staten betaler nå en tredel for AFP, og arbeidsgiverne to tredeler. Solberg-regjeringen er tydelig på at de skal følge opp arbeidet med AFP-ordningen, men at de ikke skal bidra med mer penger Jobber du kommuner, fylkeskommune, helseforetak eller bedrift med offentlig tilknytning har du normalt offentlig tjenestepensjon som inkluderer alderspensjon, uførepensjon, AFP og etterlattepensjon Avtalefestet pensjon (AFP) er resultat av partssamarbeidet i arbeidslivet. Det vil si at ordningen er forhandlet fram mellom arbeidstakere (fagforeninger) og arbeidsgivere. I tillegg bidrar staten. Bedriftene betaler to tredjedeler av utgiftene, staten én tredjedel. I offentlig sektor forble AFP en tids­begrenset ytelse for førtidspensjonister

Offentlig AFP? (Gammel ordning) - Finansportale

AFP tapsrisiko: 50 000-70 000 kroner. Avtalefestet pensjon (AFP) omfatter om lag halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor. I 2011 ble AFP gjort om til en tjenestepensjonslignende ordning (fra en førtidspensjoneringsordning). AFP har fallgruber som kan få store konsekvenser dersom du gjør et jobbskifte seint i karrieren 2.1.1.2 Unntak fra kravet om offentlig utlysning mv - administrative ansettelser. Etter statsansatteloven § 7 første ledd gjelder plikten til offentlig utlysning av ledige stillinger ikke for ansettelse og konstitusjon (embetsmenn) for en periode på inntil seks måneder. Utlysningsplikten gjelder heller ikke ved ansettelse og konstitusjon (embetsmenn) for inntil ett år dersom det er. Arbeidstakere i staten som ikke er medlem i Statens pensjonskasse eller som ikke har 10 års medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år, men som ellers fyller vilkårene for å ta ut AFP etter lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse, får de samme ytelser som de ville fått etter denne loven inkludert AFP-tillegget på kr 1 700 pr. måned, se. AFP er en kvalifikasjonsordning som blant annet krever at du står i jobb i en stilling med AFP for å få rett til AFP. De som ikke oppfyller kravene mister retten til AFP. De som ikke får AFP hverken i offentlig eller privat sektor kan få en « betinget tjenestepensjon » i stedet. 1963-kullet er det første årskullet som kan få denne pensjonen

AFP-ordningen treffer skjevt AFP-ordningen finansieres av bedriftene med to tredeler, og staten med en tredel. Alle medlemmer av NHO med tariffavtale med AFP-bilag er med i AFP-ordningen. Premien for AFP kan du finne her . Hvor mange får AFP? Ved utgangen av 2016 var det 57.800 mottakere av privat AFP Alle som jobber i stat og kommune har pensjon på jobben. Fra 1.1.2020 gjelder ny ordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere. De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP Pensjonen reguleres i samsvar med tariffavtale hvor staten er part eller tariffavtale godkjent av departementet. Reguleringen skjer årlig med virkning fra 1. mai. Pensjonen, unntatt forsørgingstillegg og AFP-tillegg, reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent

Finansiering - Fellesordningen for AFP

 1. For å kunne oppfylle dette vilkåret må du begynne i jobb med privat AFP før du fyller 55 år. Minner om at det er flere vilkår som også må være oppfylt for å få privat AFP, blant annet knyttet til inntekt, sykdom,ansatt på uttakstidspunkt og stillingsprosent. Dette får du svar på: Siste frist for å kvalifisere til afp i offentlig.
 2. AFP er en tariffestet avtale, og er i det offentlige et alternativ for de som ønsker å trappe ned eller avslutte sitt yrkesaktive liv mellom 62 og 67 år. Når du fyller 67 omgjøres AFP til ordinær alderspensjon. Det er vi i Statens pensjonskasse som regner om AFP til alderspensjon for våre medlemmer
 3. Arne jobber i staten og har tatt ut AFP. Full AFP for Arne er beregnet til kroner 260 000 i året. NAV har fastsatt at hans tidligere inntekt er 505 000 kroner. Han forventer å ha en årsinntekt på 300 000 kroner i året. Prosenten som AFP-en skal reduseres med blir regnet ut slik: (300 000/505 000) x 100 = 59,40

Omfatter ansatte i bedrifter som har tariffavtale der AFP inngår i ordningen. 42 prosent av alle ansatte i privat sektor mellom 20 og 70 år jobbet i AFP-bedrifter i 2016. Bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidstagere, arbeidsgivere og staten. Bedriftene som er med i ordningen finansierer 2/3 av den, mens staten finansierer 1/3 Offentlig AFP får du altså kun fra du er 62 år til du blir 67. AFP skal dekke den delen av lønna som forsvinner ved at du trapper ned stillingen, og gjelder helt til du går av med ordinær alderspensjon. Du kan ha arbeidsinntekt ved siden av AFP, men det kan føre til at AFP-en blir redusert hvis du ikke passer på AFP løper frem til og med den måneden pensjonsmottakeren fyller 67 år. Den som har begynt å ta ut opprinnelig AFP, kan ikke senere kreve uttak av ny AFP. (4) Bestemmelsene i §§ 3-1 til 4-7, samt §§ 5-1, 5-4 og 5-5, gjelder ikke for opprinnelig AFP. For opprinnelig AFP suppleres disse vedtekter av vedtekter for Fellesordningen for. AFP-tillegget i stat og kommune er på 1 700 kroner per måned og skattepliktig. Personer som har tatt ut AFP med virkning fra 1. oktober 1997 eller senere får medregnet poengtall i alderspensjon for år med AFP, men begrenset til det kalenderår vedkommende fylte 64 år AFP-påslaget gis til alle som har avtale om AFP, og man er ikke nødt til å -Staten utbetaler pensjon i alderen 62-66 år på nivå med det man hadde fått om man hadde vært i arbeid helt frem til fylte 67 år (og oppfyller bestemte krav om tidligere opptjening)

AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. AFP er enkelt sagt arbeidslivets egen pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lengre Pensjon, AFP og forsikring. Trygg pensjon og forsikring er sentrale gode for tilsatte i staten. Som arbeidsgjevar kan du bruke desse goda i arbeidet med å rekruttere og halde på kompetansen du treng i di verksemd Staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått denne hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen for arbeidstakere i staten skal i tillegg ha som formål å AFP gir opptjening i alderen 13-61 år. Det nye med ny AFP i offentlig sektor er at den kan tas ut ved siden av jobb. AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse Ny pensjon for 800.000 ansatte i stat og kommune. Partene er enige om ny tjenestepensjon for offentlig sektor. Ordningen skal gjøre det lønnsomt å stå lenge i jobb, og innebærer at offentlig ansatte får en AFP-ordning etter mønster fra privat sektor

AFP - Fellesordningen for AFP

Privat AFP og uføretrygd. Hvis du er sykemeldt når oppsigelsen kommer og kan få arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, så mister du retten til AFP hvis du har vært sykemeldt i mer enn 52 uker de 3 siste årene. Du mister også retten til AFP om du har mottatt uføretrygd etter at du fylte 62 år Enighet om ny pensjon for 800 000 ansatte i stat og kommune Etter lange forhandlinger I det offentlig i dag er AFP-ordningen en ren tidligpensjonsordning for dem som må gå av tidlig,.

Video: Avtalefestet pensjon (AFP) - Person - www

Pensjon - Statens pensjonskass

 1. Siden det offentliges utgifter til uførepensjon var økende, var staten positiv til ordningen og ble med på spleiselaget. AFP-ordningen ble utviklet i årene som fulgte, og fra 1998 ble det mulig å gå av med AFP fra fylte 62 år. Pensjonsreformen. I forbindelse med pensjonsreformen i 2011 skilte AFP i privat og offentlig sektor lag
 2. Hovedavtalen for arbeidstakere i staten skal i tillegg ha som formål å: • være grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse ved siden av bl.a. tjenestetvistloven, statsansatteloven og arbeidsmiljø-loven • gi arbeidstakerne en reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikle
 3. De aller fleste har fått med seg at det er store endringer på gang i pensjonsverdenen, og at de aller fleste er nødt til å jobbe lenger enn sin eldre kolleger. Men, det mange ikke vet eller forstår, er forskjellen på privat og offentlig tjenestepensjon. Her har du en forklaring
 4. Slik blir pensjonen beregnet for personer født i årene 1954 til 1962. I denne aldersgruppen får de pensjoner beregnet både fra gammel og ny pensjonsordning
 5. AFP-regelverket for de som er født i 1963 eller etter er ikke avklart enda. Trenger du full opptjening for å ta ut AFP? Nei, du trenger ikke full opptjening for å kunne ta ut AFP. Begrepet full opptjening gjelder som regel for alderspensjon, som du kan ta ut fra fylte 67 år. AFP er, som vi skrev ovenfor, en tidligpensjonsordning
 6. Du som er født i 1962 eller tidligere, fortsetter å tjene opp pensjon i gammel ordning, og du beholder gammel AFP-ordning. Tillegg utover dette beløpet er ikke pensjonsgivende i staten. I tillegg tjener du opp ny alderspensjon med en tilleggsats på 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt mellom 7,1 og 12 G

AFP i offentlig sektor - Smarte Penge

Avtalefestet pensjon (AFP) - offentlig tjenestepensjon

 1. Ny AFP gjelder alle som er født i 1944 eller senere og som tar ut AFP i 2011 eller senere. For personer som har tatt ut AFP før 2011 gjelder de gamle reglene fram til de går over på alderspensjon ved 67 år. Beregn din pensjon. Du kan beregne hva ny AFP vil utgjøre ved ulike uttakstidspunkt ved hjelp av NAVs nettjeneste Din pensjon
 2. 4.2.1 AFP 62 - 67 år. Arbeidstakere i staten og undervisningspersonalet har rett til å fratre med straks begynnende pensjon (AFP) ved fylte 62 år. Pensjonen beregnes etter de regler som framgår av lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse
 3. Fripolisekalkulator Om pensjon Fra staten Fra jobben Fra tidligere jobb Egen sparing Gebyrsjekken. Ny offentlig tjenestepensjon. Offentlig ansatte har ny tjenestepensjon fra 2020. Den nye ordningen gjelder for deg som er født i 1963 eller senere. Er du født i 1962 eller tidligere gjelder den gamle ordningen for alderspensjon og AFP
 4. Privat AFP: Livsvarig . G = folketrygdens grunnbeløp. De aller fleste i stat og kommune kan jobbe til de fyller 70 år. (Det finnes yrker med særaldersgrenser) Det er også mulig å jobbe lenger, men forutsetningen er at dette avtales mellom deg og din arbeidsgiver
 5. Det er enighet om å innføre en AFP-ordning i offentlig sektor som i hovedsak er lik den i privat sektor. I det offentlige i dag er AFP-ordningen en ren tidligpensjonsordning for dem som må gå av tidlig, og de ansatte kan, ikke som i privat sektor, både ta ut AFP og jobbe ved siden av fra 62 år
 6. AFP i privat sektor er også en livsvarig pensjon. Pensjonen beregnes på grunnlag av alle år med registrert inntekt til du fyller 61 år, gitt at du oppfyller kravene til uttak. Ikke alle bedrifter har en tariffavtale som omfatter AFP. Er du usikker på om din bedrift har AFP, kan du sjekke med HR-avdelingen din. Les også: Dette bør du vite.
 7. Partene ble i hovedoppgjøret 2018 enige om at Sluttvederlagsordningen skal avvikles og erstattes av en ny sliterordning. Når Sluttvederlagsordningen avvikles, vil tilsvarende månedlig premie bli betalt til Sliterordningen frem til og med 31.12.2023

Du kan overføre AFP-rettigheter når du bytter jobb mellom private AFP-bedrifter eller når du bytter jobb innad i offentlig sektor (også mellom staten og kommunen). Du kan derimot ikke ta med deg AFP-rettighetene når du bytter jobb mellom privat og offentlig sektor.Tapte rettigheter til AFP vil typisk kunne innebære et samlet pensjonstap på rundt 1 million kroner 17. november skal det avholdes valg i LO Stat. Leder Egil André Aas ønsker gjenvalg Afp staten Hva er AFP - Fellesordningen for AFP . Søknadsprosessen. For å få vurdert om du oppfyller vilkårene for å få innvilget AFP må du sende inn en søknad. Uttaksdato må være den 1. i måneden. AFP i privat sektor omfatter bare de som jobber i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår AFP i privat sektor omfatter bare de som jobber i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår. Hopp til hovedinnhold Kostnadene ved ordningen dekkes med 1/3-del av staten,. AFP i privat sektor innebærer at det kan koste dyrt å gå fra en AFP-bedrift til en bedrift uten AFP når man har passert 50-55 år. Det utstedes ingen fripolise med opptjente rettigheter i AFP. Bytter du jobb fra privat til offentlig sektor vil du omfattes av offentlig AFP, men slik offentlig AFP er per i dag har den, som nevnt, kun verdi for de som velger å fratre helt eller delvis før.

Hva er privat AFP? - Finansportale

 1. Vår arbeidsgiver i staten skal nedbemanne, og som tillitsvalgte lurer vi på om sluttpakker kan være aktuelt for ansatte over 62 år. Kan disse kombinere sluttpakke og AFP? Jorunn. Svar: Dette er beskrevet i forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) i.
 2. Ordningen finansieres ved et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Størrelsen på de månedlige utbetalingene fra AFP-ordningen avhenger av når uttak av AFP starter, og pensjonsgivende inntekt fra 13 til 61 års alder
 3. Kan jeg ta ut AFP fra 01.01.11? (etter ny ordning?) Kan jeg ta ut 40/60? Kvinne, 61 år. SVAR: Under forsøker vi å svare ut fra opplysningene du gir i ditt spørsmål. Når du søker om AFP, er det to instanser som kontrollerer hvert sine sett av vilkår
 4. AFP-ordningen som tredde i kraft 1. januar 2011 gir arbeidstaker muligheten til å kombinere pensjon og jobb.. AFP-ordningen blir en tilleggspensjon, delvis finansiert av arbeidsgiver og delvis av staten. Arbeidstaker kan fortsette å arbeide 100 prosent, eller gradvis trappe ned, uten at pensjonen avkortes
 5. En partssammensatt arbeidsgruppe har levert en rapport om ny tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Rapporten, som du kan lese under, gir en felles beskrivelse av hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning og danner grunnlaget for forhandlingene. Ny tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Disse prinsippene forhandles det o
 6. Ikke nok med det: Også AFP, som er et spleiselag mellom staten og arbeidsgiverne, kunne kombineres med blant annet dagpenger uten avkorting. I prinsippet kan du ta ut tidligpensjon,.

AFP ble første gang innført i 1989 med pensjonsalder 66 år. Pensjonsalderen er gradvis blitt redusert og er i dag 62 år. Tjenstepensjon kan ytes i henhold til avtale direkte fra foretaket (pensjon over drift), ved at bedriften oppretter en pensjonskasse eller ved at bedriften inngår en avtale om pensjonsforsikring med et livsforsikringsselskap 27. januar 2015 Hva lønner seg? Ole Christian Lien er ny gjesteblogger her på deterdinpensjon.no. Lien er pensjonsekspert, og i denne posten tar han han opp et spørsmål mange er opptatt av; bør man vente med å ta ut alderspensjon til man slutter i arbeid, eller bør man ta ut alderspensjonen tidligere og kombinere pensjon og arbeid AFP I PRIVAT SEKTOR. AFP-ordninger i privat sektor er endret fra 2011. Nå blir AFP gitt som et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil ta ut AFP i privat sektor, må du samtidig søke om å få innvilget alderspensjon fra folketrygden. Du kan jobbe så mye du vil uten at pensjonen din blir redusert

AFP i offentlig sektor - Norsk Familieøkonom

 1. AFP-ordningene i privat og offentlig sektor er veldig ulike. I tillegg er det ulike regler for å kunne jobbe ved siden av AFP, ikke bare mellom offentlig og privat sektor, men også for de ulike avtaleområdene. I den offentlige AFP-ordningen utbetales AFP i stedet for annen pensjon fra 62 år og fram til du når aldersgrensa, enten 65 eller.
 2. AFP tilsvarer alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år. Dette kalles «folketrygddelen av AFP». I tillegg får du et AFP-tillegg på kr 20 400 pr år. AFP fra 65 til 67 år. AFP fra 65 år kan bli beregnet som alderspensjon fra pensjonsordningen
 3. Staten viste også manglende vilje til å ta inn resultatet fra forhandlingene om ny AFP-ordning i hovedtariffavtalen, selv om vi allerede i mars i fjor forhandlet og ble enige om denne, sier Siw Tyldum, leder av NITO Stat. Forhandlingene i staten skal gi en økonomisk ramme for årets oppgjør
 4. Finansiering gjøres gjennom premieinnbetaling fra arbeidsgiver og tilskudd fra Staten. Staten yter et tilskudd som utgjør 1/3 av pensjonen. Derfor er AFP-ordningen lovregulert. Loven suppleres av vedtekter som godkjennes av Arbeidsdepartementet. Styret i ordningen har 8 medlemmer fra LO, NHO, Virke, FA, Spekter og YS
 5. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3. 40 prosent av de ansatte i privat sektor var omfattet av AFP i 2016. AFP kan fritt kombineres med jobb, uten avkorting av pensjon
 6. I tillegg videreførte staten sitt samlede økonomiske bidrag til AFP-ordningen, herunder også verdien av skattefordeler og av poengopptjening i folketrygden. Det innebærer at staten yter tilskudd til arbeidstakere tilsvarende en tredel av AFP-pensjonen, og i tillegg dekker staten kompensasjonstillegget. Oppsummert viser avsnittene 3.1-3.5

Foto: AFP / R Valget for dummies: Slik velger USA president. Hva er en vippestat og California, som er den mest folkerike staten, har 55 valgmenn. De minste statene, samt hovedstaden. Dersom staten ender opp med en tilsvarende andel av regningen for det nye AFP-tillegget, betyr det at skattebetalerne gir en gave på 200 000 kroner til alle som er ansatt i bedrifter med tariffavtale når de fyller 62 år Statens personalhåndbok publiseres gjennom lovdata.no sammen med Norges lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre rettskilder Lønnsomt å ta ut pensjonen tidlig. For de aller fleste som jobber etter 62 år, vil lønne seg å ta ut full pensjon samtidig. Det gjelder å spre pensjonspengene over mange år for å få lav skatt

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars 2018 enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor. Avtalen omfatter alderspensjon og AFP. Den nye løsningen vil gjelde for deg som er født i 1963 eller senere. Les avtalen her. Opptjening til ny AFP vil starte fra 2020. I 2025. - Både de som jobber i bedrifter uten Afp-ordning, og de selvstendig næringsdrivende, sier han og legger til at det kan virke urettferdig at staten bidrar med midler til Afp-ordningen selv om det bare gjelder for noen. Pensjonsøkonom Kristin Myrmo fra Sparebank 1 er ikke enig. - Det er et mer nyansert bilde enn som så Staten betaler inntil 40 prosent av pensjonen til den enkelte AFP-pensjonist. Det bedriftene betaler, kan de trekke fra på skatten, slik at de slipper unna med langt under halvparten av kostnadene. Oljeselskapene, som har de beste ordningene, slipper billigst unna

Ny AFP gjelder alle som er født i 1944 eller senere og som tar ut AFP i 2011 eller senere. For personer som har tatt ut AFP før 2011 gjelder de gamle reglene fram til du eventuelt går over på alderspensjon ved 67 år. Beregn din pensjon! Du kan beregne hva ny AFP vil utgjøre ved ulike uttakstidspunkt ved hjelp av NAVs nettjeneste Din pensjon Desember gjenstår, men nyhetsbyrået AFP har allerede sendt ut sine beste bilder fra 2019. Opprør, krig og katastrofer. Idrettsglede og moteløver. Mannevonde leoparder og knockouts er noen av blinkskuddene hentet fra alle verdens hjørner Hvilken AFP-ordning du omfattes av, kommer an på i hvilken del av offentlig sektor du jobber. Statsansatte kan få tidligpensjon gjennom ordningen AFP - Stat,.

Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP 2 I FADs forsøk er det den reduserte arbeidstiden som fremstår som det viktigste elementet i tiltaket. Muligheten til redusert arbeidstid for seniorer er imidlertid ikke unik for forsøksdeltakerne, siden alle seniorer over 62 år i staten (med visse unntak) kan søke om inntil 40 prosent AFP Ansatte i staten har egne bestemmelser i statsansatteloven (lovdata.no) Råd til arbeidsgiver. Er du i tvil om du har saklig grunn til oppsigelse, konferer med advokat eller arbeidsgiverforening. Husk at du skal drøfte saken med arbeidstaker før du tar beslutningen om oppsigelse

Min side - Statens pensjonskasse. På Min side kan du søke om boliglån, beregne og søke om alderspensjon og få oversikt over saker og henvendelser som er til behandling hos Statens pensjonskasse Sluttpakke ved usaklig oppsigelse. Tilsvarende vil en klart usaklig oppsigelse, der kravene til prosess og formkrav til oppsigelsesbrevet er brutt, fort kunne gi arbeidstakeren en klar fordel ved forhandlingsbordet.. Mer om usaklig oppsigelse kan du lese i denne artikkelen: Usaklig oppsigelse (ekstern lenke) De enkelte elementer i en sluttpakk AFP trådte i kraft parallelt med ny alderspensjon i folketrygden fra 2011. Finansieringen av ny AFP er delt mellom staten og arbeidsgiverne. Staten dekker én tredel av pensjonsut-giftene, mens to tredeler dekkes ved premie fra arbeidsgiverne. Staten yter tilskott til AFP i privat sekto

Les om vilkarene for AFP - Fellesordningen for AFP

Press for å endre AFP-ordningen i 2017. Dette kan bli forandret. Avtalefestet pensjon, AFP, med adgang til pensjon og jobb for 62-åringer, var en sentral del av den store pensjonsreformen AFP er i dag finansiert dels av bedriftene (2/3) og dels av staten (1/3). Staten finansierer i tillegg midlertidig et kompensasjonstillegg til visse årskull (for de som er født før 1963). Det er mange ansatte i bedrifter som har AFP som faller utenom, og ikke kvalifiserer til utbetaling fra ordningen av ymse grunner Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat) Når den tilsette sluttar. Pensjon og AFP; Sluttsamtale; Alumni; GDPR og behandling av personopplysninger; Lønn, goder og reise. Lønnsoppgjøret 2020. Her er kravene i hovedoppgjøret 2020; Statens personaldirektør om resultatet av lønnsoppgjøret; Om lønnssystemet i staten. Trond Aamodt (65) er leder for teknisk avdeling ved Tine Meieriet på Kalbakken. Han vurderte ikke et sekund å gå av med pensjon da han nådde AFP-alder. I stedet jobber 65-åringen nå fulltid, har lederlønn fra Tine og tar samtidig ut AFP-pensjon. Til sammen utgjør AFP-pensjonen og pensjonen fra Folketrygden om lag 17 000 kroner i måneden

Forsiden - Statens pensjonskass

Pensjon og AFP: Les dette før du tar ut pensjon Pensjon fra arbeidsgiver (tjenestepensjon), folketrygd (fra staten) og oppsparte midler. Foto: Shutterstock Vis mer. Lisa Malvina Wisløff. Publisert lørdag 29. desember 2018 - 11:16 Sist oppdatert fredag 22. februar 2019 - 12:10. Del artikkel Staten yter tilskott til AFP. Frem til 31. desember 2010 gjelder reglene i lov 23. desember 1988 nr. 110, og fra 1. januar 2011 reglene i AFP- tilskottsloven. Kompensasjonstillegg til ny AFP dekkes i sin helhet av staten. Foretakene betaler premie til Fellesordningen til dekning av den delen av utgiftene som ikke dekkes av statens tilskott AFP utbetales som et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden til alle som oppfyller vilkårene for rett til AFP. Uttak kan skje fra fylte 62 år, Staten dekker en tredjedel av de løpende utbetalingene, mens arbeidsgiver dekker resten. Arbeidsgivers ande

Staten Island mobster takes leadership of Gambino crime

Din pensjon - NA

Hurricane Sandy's aftermath is worse than you thinkRadio City Rockettes to kick off Christmas early withTrump security for NYC visit has NYPD on high alert | am
 • Kokeplate virker ikke.
 • Alaskan malamute allergivänlig.
 • Klowagen mieten oberösterreich.
 • Hva er subnet.
 • Kiosk öffnungszeiten.
 • Biljard regler svart kule.
 • Små klumper på fingrene.
 • Restaurantstoler selges.
 • Suzuki dt 9.9 2006.
 • Kvadratkilometer til dekar.
 • Sparebanken vest etableringsgebyr.
 • Glasspipe.
 • Travsport resultater.
 • Fahrradreparatur frankfurt höchst.
 • Hva er solaktivitet.
 • Stemmerett i sverige for menn og kvinner.
 • Skjerf mann.
 • Sibylla meny priser.
 • Leica reparatur münchen.
 • Tynset sykehus kirurgisk avdeling.
 • Service og samferdsel eportal.
 • Land som forbyr plastposer.
 • Kulltegning.
 • Hur väljs en senator i usa.
 • Jötul 6.
 • Weeb tv premium generator.
 • Middelbar kryssord.
 • Vikinger.
 • Ü40 mannheim 2017.
 • Carmelo anthony nuvarande lag.
 • Skjermbilde iphone 8.
 • Chademo charger.
 • Bluesound pulse soundbar pris.
 • Øyenfarge kalkulator.
 • Antarktis og arktis.
 • Hjemme hos martin.
 • Musikk på badet.
 • Dobbelt garasje tegninger.
 • Carmelo anthony nuvarande lag.
 • Hochschule offenburg bankverbindung.
 • Wba kontoauszüge.