Home

Tilskudd gjødsellager

Tradisjonelt landbruk - Innovasjon Norg

Tilskudd skal prioriteres til områder med de største miljøutfordringene innen forurensning, kulturlandskap, naturmangfold og kulturminner Hydrotekniske tiltak skal prioriteres der behovet for utbedringer er stort Nytt: Tilskudd til fast dekke på eksisterende gjødsellager, tiltak mot avrenning fr Faktiske målinger i gjødsellager viser at storfegjødsla til vanleg ender opp med rundt 6 % tørrstoff (sjå her). Å fortynne frå 10 % til 6 % inneber at voluma må auke med forholdstalet 10:6, og Bioforsk finn såleis at dei opphavelege 1,7 tonn per månad da må fortynnast til ei totalmengd på 2,9 tonn

Landbruksdirektoratet har i mars 2020 oppdatert SMIL-rundskrivet. Rundskriv 2020-12, kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, erstatter rundskriv 2019-14. Endringene i SMIL-rundskrivet i 2020 skyldes at det med virkning fra 1.1.2020 ble fastsatt en endring i SMIL-forskriften § 3 første ledd hvor også eier av landbrukseiendom uten foretak, kan være. KOVER Gjødsellager / Gjødselkum. For å kunne tilby gjødsellager med høy kvalitet til veldig god pris, har Kover inngått samarbeid med en av det største produsentene av gjødsellager i Europa. Gjødselkummene er bygd opp av stålplater med høy strekkfasthet. Platene er både varmgalvanisert og pulverlakkert, dette gir veldig god håldbarhet Forskjellig typer gjødsellager Eksempler på utvendige gjødsellager er betongkum-mer, stålringer med duk og ulike laguneløsninger med duk. Betong kummer har forventa levetid på minst 25-30 år, men er noe mer kostbar i innkjøp. Laguneløs-ninger og kummer med duk har noe kortere forventa levetid, men er rimelige i innkjøp. Ved bygging a

Fermentering av husdyrgjødsel - Landbruksdirektoratet

Forskrift om husdyrgjødsel - Lovdat

Tilskudd kan også innvilges til eier av landbrukseiendom dersom det foregår en produksjon på landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for tilskudd etter forskrift om produksjonstilskudd mv. Dvs eiere uten foretaksnummer kan også søke SMIL-tilskudd. Søknad Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn Husdyrproduksjon. Telledato og søknadsfrist. Foretak som skal søke om tilskudd for husdyr kan søke både ved del 1 og del 2 av søknaden. Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars eksisterende gjødsellager. I tillegg er det gjort språklige forbedringer og noen endringer i begrepsbruken som følge av nytt nasjonalt miljøprogram 2019-2022. Tilskudd kan også gis til tiltak i områder som er vernet etter naturmangfoldloven elle

Tilskudd som tidligere er utbetalt til tak/ dekke over gjødsellager skal ikke kreves tilbakebetalt pga at brukeren ønsker å benytte plassen over lageret til andre formål. Brukere som har fått tilskudd til gjødsellager, og til tak/dekke over lageret, kan fritt disponere plassen over lageret - Hva koster et slikt gjødsellager? - En komplett kum kommer på rundt 600 000 kroner. I tillegg kommer arbeidet med tomta, forteller Tøndel som ellers er skuffet over manglende støtte fra Innovasjon Norge, forteller Tøndel. Organisasjonen gir ikke lån og tilskudd til gjødselkummer Ved dimensjonering av gjødsellager etter 1999 har veiledningen vært 1,5 tonn blanda gjødsel/ku/mnd. (+ vann og strø). I et prosjekt gjennomført av Landbruk Nordvest (2013) konkluderes det med at denne anbefalingen bør dobles til 3 tonn blanda gjødsel/ku/mnd Større investeringer til økologisk saueproduksjon på grunn av endrede krav til liggeareal samt tilskudd til generasjonsskifte ved oppgradering av eksisterende produksjonsanlegg. Lager og tørkeanlegg til kornproduksjon. Bygging av gjødsellager med fast toppdekke eller minimum 10 mnd. lagringskapasitet investering i gjødsellager: Til bygging av gjødsellager med fast toppdekke eller minimum 10-måneders lagringskapasitet. Tilskudd kan gis for inntil 20 pst. av kostnadene, begrenset oppad til 20 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Øvre grense for tilskudd settes til 100 000 kroner per prosjekt

Tilskudd gis til foretak som holder seg innenfor vekstsesongen med spredning, dvs siste spredning senest 10. august. Det må være beiting eller slått etterpå. De som får dette tilskuddet kan i tillegg få tilskudd for bruk av tilførselslanger. Foreløpige satser er 20 kr/daa for tidlig spredning og 30 kr/daa for bruk av tilførselsslager

Tilskudd til hydrotekniske anlegg Tilskudd til etablering av dekke som forhindrer nedbør i eksisterende gjødsellager. Gjelder for de tiltak hvor det ikke kan gis tilskudd fra andre ordninger (BU midler). KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER - UTFORDRINGER RAVINELANDSKAP Et særtrekk ved Nannestad er de store arealene med raviner Gjødsellager og dyrevelferd I noen regioner er det prioritert å gi tilskudd til gjødsellager med overdekning. I Agder er dette nummer tre på prioriteringslista. I tillegg prioriterer Nordland fylke dette. I Rogaland kan det også være noen muligheter. Men i Trøndelag er det trolig bare teoretisk mulig å få støtte til gjødsellager

Tilskudd til bygging av gjødsellager ihht kriteriedokument Hastesaker hvor rask behandling er avgjørende for prosjektet Kommer det inn søknader i løpet av høsten som ikke faller inn under de prioriterte områdene forbeholder Innovasjon Norge seg retten til å utsette saksbehandling til over nyttår, når resten av de tradisjonelle landbrukssøknadene blir behandlet Tilskudd til bioøkonomiprosjekter. Skal din bedrift utvikle løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog? Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye produkter Det finnes ulike løsninger for dekke på gjødsellager som har ulike kostnader. Det er et krav for å gi tilskudd at det nyttes en kostnadseffektiv løsning av varig karakter tilpasset det aktuelle lageret. Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. 3.6 Andre forurensingstiltak Etat for landbruk er delegert myndighet innenfor landbrukslovgivningen, og behandler søknader fra bøndene i kommunen om statlige og kommunale tilskudd

SMIL og Nofence - Fylkesmannen i Oslo og Vike

Tilskudd i 1000 kr. I % Gjødsellager. 962 (1163) 42 591 (51 124) 59,0 (66,0) Mjølkeromsavløp. 46 (65) 157 (159) 0,2 (0,2) Silo‑ og pressaftanlegg. 567 (675) 11 893 (14 025) 16,5 (18,1) Låvetørkeanlegg. 177 (147) 5 414 (4 563) 7,5 (5,9) Hydrotekniske anlegg. 234 (303) 3 495 (3 550) 4,9 (4,6) Opps.anlegg veksthus. 8 (13) 255 (642) 0,4 (0,8. Rundskriv M-18/1996 R-460 Saksnr. 1996/01558 28. mars 1996 Til Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank. Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - Kvoter for 1996. Midle.. Tilskudd innvilges til planlegging, organisering og prosjektarbeid med utgangspunkt i godkjent kostnadsoverslag. Andre gode forurensningstiltak (f. eks. utvidelse av gjødsellager) vurderes fra sak til sak, men med maks inntil 35 % tilskudd. FORDRØYNINGSDA

Du kan for eksempel få tilskudd til driftsbygninger og andre produksjonsanlegg, gjødsellager, generasjonsskifte eller frukt- og bærdyrking. Innovasjon Norge kan også tilby lån til investeringer på gården, eller kjøp av eiendom og tilleggsjord. Viktig å søke før du begynner Tilskot kan gjevast til: Dekking av meirkostnad eller tap ved å gjennomføre skjøtseltiltak for å ivareta og utvikle miljøverdiar. Delvis dekking av økonomiske tap knytt til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdiar, der omsyn til desse krev at skogeigarren avstår frå hogst eller legg om skogsdrifta Mye av husdyrgjødsla blir samlet opp ute og en får derfor også nyttet gjødselverdien godt her. Narvebygget er et konsept som kan brukes fritt av alle. Prisen er beregnet til ca 1,5 mill. kr og dekker byggekostnad, utvendig fôrhekk, asfaltert uteareal og 1.000 m3 gjødsellager. Bygget er på 300 m2 og har plass til 30 mordyr

Bygg nytt gjødsellager! For å komme de nye kravene i forkjøpet kan det være lurt allerede nå å utvide lagringskapasiteten for husdyrgjødsla. Ikke minst gjelder dette i fylker det det blir gitt særskilte tilskudd til å bygge nytt gjødsellager. Relaterte artikler • Tilskudd gis ikke til påbegynt eller gjennomført tiltak. • Dekke over eksiterende gjødsellager for å dempe utslipp til luft. • Biobed - redusere risiko for forurensning og avrenning av plantevernmidler fra punktkilder, plasser for fylling av sprøytevæsk Tilskudd til gjødsellager kan innvilges SMIL-midler der hvor det ikke kan gis tilskudd fra andre ordninger, f.eks. Innovasjon Norge. Det kan også gis støtte til spesielle investeringer som reduserer risiko for tap av plantevernmidler, eksempelvis biobed ved påfyllingsplasser og lignende En ny rapport anbefaler tiltak for at husdyrgjødsel skal bli mer attraktivt som råstoff for store biogassanlegg og tiltak for etablering av flere gårdsanlegg. Bruk av husdyrgjødsel til produksjon av biogass kan bidra til å redusere klimagassutslippene Norsk Landbruksrådgiving Agder. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. SMIL er et miljøtilskudd, og det stilles strenge miljøkrav Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per prosjekt. Det kan gis et tillegg i tilskuddet på inntil 10 % i prosjekter der tre er hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner. For gjødsellager kan du få inntil 20 % avgrenset til 100 00 kroner gjødsellager Gjødselporter Tiltak for å redusere avrenning fra husdyrgjødsel og rundballer Inntil 30 % (maks 100 000 kr per tiltak) tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruke Tilskudd til gjødsellager. Det er mulig å søke om inntil kr 100 000 (max 20 % av kostnadsoverslag) i tilskudd til gjødsellager. Kravet er minimum 10 mnd lagring eller fast toppdekke. Vi krever ikke driftsplan i disse søknadene, og det trenge

Tilskudd til eksterne gjødsellager utenfor gardens driftssenter b. Nedgravning av slangerør ved spesielle tilfeller, som under vei. 3. Hydrotekniske tiltak som faller inn under forskriften. 4. Tiltak innen biologisk mangfold og gammel kulturmark mv. i seterområder og andre. @ 2016 Norgesfor AS Orkla Kornsilo og Mølne - Mølnvegen 16 , 7320 Fannrem - Informasjonskapsler og personvern Norgesfor AS Orkla Kornsilo og Mølne - Mølnvegen 16 , 7320 Fannrem - Informasjonskapsler og personver Samlet tilskudd må likevel være innenfor taket på 2 millioner kroner per prosjekt. For at økt tilskuddsutmåling skal kunne benyttes må prosjektet bære klart preg av bruk av tre og tilskuddet bør brukes i de tilfeller hvor det er utløsende for at det velges tre i byggeprosjektet

Tilskot til bygging av gjødsellager i 2017 - Fylkesmannen

Bruk av gjødsellager på nedlagte gårdsbruk er en løsning dersom disse er i god forfatning og egna for bruk; Byttegjødsling av jord for å redusere krysskjøring. I 2019 var satsen 50 kr per dekar. I tillegg gis det et tilskudd på 50 kr per dekar dersom det brukes tilførselsslange Du kan for eksempel få tilskudd til driftsbygninger og andre produksjonsanlegg, gjødsellager, generasjonsskifte eller frukt- og bærdyrking. Innovasjon Norge kan også tilby lån til investeringer på gården, eller kjøp av eiendom og tilleggsjord

5 GJØDSELLAGER Ved jordbruksdrift i Det kan også gis tilskudd til utradisjonelle næringer etter spesifisert søknad. Forutsetningene er at eieren tar del i prosjektet - passiv utleie gir ikke tilskudd. Det stilles følgende betingelse for å få tilskudd, eiendommen skal ha en jordbruksdrift av et omfan Tilskudd til eksterne gjødsellager utenfor gardens driftssenter. b. Nedgravning av slangerør ved spesielle tilfeller, som under vei. 3. Hydrotekniske tiltak som faller inn under forskriften. 4. Tiltak innen biologisk mangfold og gammel kulturmark m.v. i seterområder og andr

 1. Tilskudd til gjødsellager kan gis med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag. Maksimalt tilskudd pr. landbrukseiendom er 100.000 kr over en periode på 10 år fra tilskudd er gitt. Ved utvidelse av gjødsellagret beregnes tilskuddsgrunnlaget ut fra kostnad med å utvide lagret til 12 mnd. kapasite
 2. Nytt i 2019 er at det kan gis tilskudd til tak over eksisterende gjødsellager. Det kan også gis tilskott til planlegging av tiltak i et område, for eksempel et vassdrag. Foretak som er..
 3. Innvilget tilskudd utbetales etter anmodning fra søker, og det er mulig med delutbetaling av tilskuddet med inntil 75%. De siste 25 % kan utbetales når hele planen er utført, kontrollert og godkjent. Utbedring og ekstraordinære tiltak i forbindelse med gjødsellager i henhold til miljøplan

Nytt i 2019 er at det kan gis tilskudd til tak over eksisterende gjødsellager. Det kan også gis tilskott til planlegging av tiltak i et område, for eksempel et vassdrag. Foretak som er registrert i Enhetsregisteret eller eiere av landbrukseiendom der det er drift i form av slått eller beiting kan søke om midler Søk på emnesord og kategorier. 29.01.2020 . Nytt i 2019 er at det kan gis tilskudd til tak over eksisterende gjødsellager. Det kan også gis tilskott til planlegging av tiltak i et område, for eksempel et vassdrag

Nye estimat for gjødselmengder - Landbruksdirektorate

 1. Tilskudd til gjødsellager kan innvilges SMIL-midler der hvor det ikke kan gis tilskudd fra andre ordninger, f.eks. Innovasjon Norge. Det kan gis støtte til spesielle investeringer som reduserer risiko for tap av plantevernmidler, eksempelvis biobed ved påfyllingsplasser og lignende
 2. Tilskudd kan innvilges til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Midlene skal prioriteres til de viktigste miljøoppgavene i landbruket i Stjørdal, som kommer fram i den årlige tiltaksstrategien. Prioritering innenfor de enkelte tiltak er beskrevet i faktaarkene
 3. imum 10 måneders lagerkapasitet. Tilskudd kan gis for inntil 20 % av kostnadene, beregenset oppad til 20 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Øvre grense for tilskudd settes til 100 000 kroner per prosjekt
 4. Tilskudd etter denne forskriften skal gå til tiltak som går utover det som kan forventes gjennom vanlige jordbruksdriften. Tilskudd etter denne forskriften skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. SØKNADSFRIST Søknadsfrist er 15. mars. Opplysninger om ordningen og søknadsfrist opplyses om på kommunene
 5. •Gjødsellager www.innovasjonnorge.no Generasjonsskifte - tilskudd Mindre investeringer i forbindelse med overdragelse av eiendommen. www.innovasjonnorge.no Tilskudd IN 800 000 Lån i Landkreditt Bank 3 900 000 Egne midler 190 000 Eget arbeid 310 000 Sum finansiering 5 200 000. Tradisjonelt landbru
 6. Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel kan føre til både reduserte utslipp av klimagasser fra gjødsellager og redusert forbruk av fossilt karbon. I dag produseres biogass i hovedsak basert på matavfall, I jordbruksavtalen er det fastsatt et tilskudd på husdyrgjødsel inn i biogassanlegg

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søk på emnesord og kategorier. 25.08.2020 Hvem kan søke? Det gis tilskudd til bedrifter, etablerere og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling Crystalyx Extra High Energy. BasisFeeder. Søk på siden Sø Skynd deg å støpe muren til påbygg i høst, sørg for at mattilsynet får den registrert som ekstra gjødsellager. Neste år bygger du fjøset oppå med åpen forbindelse. Dette kan gå an fordi du da benytter deg av en \;gammel\; eksisterende mur Tilskudd til eksterne gjødsellager utenfor gardens driftssenter b. Nedgravning av slangerør ved spesielle tilfeller, som under vei. 3. Hydrotekniske tiltak som faller inn under forskriften. 4. Tiltak innen biologisk mangfold og gammel kulturmark mv. i seterområder og andre spesiel

Gjødsellager / Gjødselkum - Kover A

 1. Investeringer i gjødsellager; Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt
 2. dre investeringer knyttet til generasjonsskifte. Du kan lese mer om dette hos Innovasjon Norge. Oppdal kommune har laget en informasjonsfolder om BU-midler og bruksutbygging
 3. imum 10 mnd lagring eller fast toppdekke. Vi krever ikke driftsplan i disse søknadene, og det trenge
 4. Det er etablert et tilskudd som skal stimulere til at husdyrgjødsel blir levert til biogassanlegg. Partene er enige om at tilskuddssatsen for levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon økes til 100 kroner per tonn husdyrgjødsel. Gjødsellager og miljøvennlig gjødselsprednin
 5. Forbudet mot åpen forbindelse mellom gjødselkjeller (gjødsellager) og husdyrrom i nybyggble opphevet 22.05.2017. I stedet er det satt krav til luftkvalitet og forebyggende tiltak mot gjødselgassforgiftning. Se nærmere om gjødselgasser i § 13 om klima

SMIL - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

 1. tilskudd til sau. Drøv Levende Gjær. Provital® Evita-1
 2. Nå kan du søke om tilskudd til å utvide gjødsellagerkapasiteten din. På grunn av den spesielle vekstsesongen og været vi har hatt i år, er det bevilga ekstra tilskudd til utviding av gjødsellager. Du kan søke støtte på inntil 20 % og tilskuddstak på kr 100 000. Frist for å søke er 10.12.2017
 3. nefond - se lenke til høyre. Mer informasjon. Søknadsskjema
 4. tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. For disse ordningene er det lagt inn et krav om gjødsellager kr. 150 000 4 Kulturlandskapstiltak: Fremme biologisk mangfold Pollinatorvennlige tiltak, som istandsetting og bruk av slåttemark, naturbeiter, kystlynghe
 5. ner og -miljøer 7 35 . 3 Tilskudd: Det kan gis tilskudd på inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av prosjektet
 6. - Forskrift om tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel - Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1.5 LAGRING OG BRUK AV HUSDYRGJØDSEL Gå til punkt 1.6 dersom det ikke lagres og/eller brukes husdyrgjødsel på gården. Veileder for sikker lagring og riktig bruk av husdyrgjødsel finner du på.
 7. av tilskudd etter forskriften fattes av kommunen i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Tiltaksstrategier for bruk av SMIL-midlene i Målselv kommune ble utarbeid første gang i 2004 i samarbeid med faglagene i landbruket. Strategiene skal rulleres hvert 4. år og siste utgave som gjaldt for perioden 2009 - 2012 ble ogs

Husdyrproduksjon - Landbruksdirektorate

 1. Maksimalt tilskudd er 35 % av godkjent kostnadsoverslag; For bønder under 35 år, kan tilskudd utmåles opp til 50% av kostnadsoverslaget. Maksimalt kr 2 000 000,- i tilskudd. Satser som er oppgitt er maksimalsatser. På grunn av stor etterspørsel etter tilskudd, praktiseres det utstrakt avkortning
 2. Tilskudd til gjødsellager kan innvilges der hvor det ikke kan gis tilskudd fra andre ordninger, f.eks. Innovasjon Norge. Tilskudd til drenering av jordbruksjord Dette er en egen søknadsordning. Tilskudd kan gis på inntil 2000 kr pr. daa til systematiske grøfter eller 30 kr pr. løpemeter til usystematiske grøfter, inntil kr. 2000 pr. dekar
 3. gjødsellager med tak Kommunen X Tilskudd fra Innovasj on Norge til enkelt bruk E-post med info er sendt ut Infomøte om tilskuddsordningen SMIL RMP Skogbruksvirkemidler Kommune og faglag Tilskudd til RMP-møte Gjennomført RMP-møte høst 2019 Redusere transport av fôr og gjødsel Bruke konsesjonsloven for å samle ressurse
 4. Herunder også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring. Som følge av markedssituasjonen på sau gis det ikke investeringsstøtte til sau i 2019. Unntak er investeringsstøtte til økologiske saueprodusenter som må gjøre endringer som følge av nye krav til liggeareal, og ved oppgradering av eksisterende produksjonsanlegg ved generasjonsskifte
 5. Tilskudd til utbedring og etablering av hydrotekniske anlegg, spesielt i områder med lange hellingslengder. Tilskudd til etablering av fangdammer. Tilskudd til etablering av gjødsellager i tilknytning til fjellareal. Det kan gis tilskudd til tiltak for å redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og

Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle

- SMIL- og dreneringstilskudd - avrenning, eksterne gjødsellager osv. - Utvalgt kulturlandskap i Os. Sentrale spørsmål er. Hvordan kan klimasmart landbruk bidra til god økonomi? Hvordan ha rett på tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel (RMP)? Hvordan kan andre støtteordninger bidra Hva kan vi oppnå med tilskudd? •Godt definerte, målbare, målrettede, virkningsfulle, billige tiltak mot • Tak på åpne gjødsellager • Presisjonsgjødsling • Biogass fra husdyrgjødsel • Biodrivstoff • Bioenergi, fornybar energi • Tilsettinger i fore Det regionale næringsrprogrammet har vedtatt følgende prioritering ved tildeling av tilskudd innen tradisjonelt landbruk: Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner (omfatter også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv seterdrift Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som forventes utført gjennom vanlig jordbruksdrift. Tilskudd kan innvilges til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19

M-28/1995 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i

Gjødsellager og siloanlegg tilskudd til birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på landbrukseiendom. Produsentnummer er nødvendig for å selge landbruksprodukter, det fås ved å kontakte landbruksforvaltningen i kommunen 5) Tilskudd til eksterne gjødsellager, - tilskudd inntil kr. 100 000,- Grov fordeling mellom de ulike kategoriene ovenfor: 30 % bygninger (kan økes ved få søknader på de andre kategoriene) 10-20 % prosjekt 30 % forurensning 10-30 % kulturlandskapstiltak Særlige fokusområder de enkelte år: 2020: Forurensin - Det kan gis investeringstilskudd til bygging av gjødsellager med fast toppdekke og/eller 10-12 måneders lagringskapasitet på inntil 20 pst. av kostnadene, begrenset oppad til 20 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Øvre grense for tilskudd settes til 100 000 kroner per prosjekt • Tilskudd kan gis med 33% av kostnadsoverslag max kr. 900.000. • Rentestøtte kan gis med inntil 60% av kostnadsoverslaget. • Ordinært rentelån, pr. feb. 2014, 3,65% flytende. • Prioriterte områder: - Grovfôrbasert husdyrhold, melk, sau, storfe - Økologisk - Grønt - Miljøtiltak - f.eks •gjødsellager BU-MIDLE

• Tilskudd til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. • Prioriterte områder Hedmark og Oppland 1. Grovfôrkrevende produksjoner, spesielt små/mellomstore melkebruk 15-30 årskyr. Herunder også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring. All økologisk produksjon forutsatt avsetningsmuligheter. 2 Investeringer i gjødsellager Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt Trysil kommune har fått 200 000 kroner til SMIL-tiltak i 2020. Søknadsfristen var 1. mai. Utbetaling. For å få utbetalt tilskudd til SMIL-tiltak og enkelte andre ordninger, anbefaler vi at du sender digital utbetalingsanmodning via Altinn tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#nyttige-tips-til-utfylling-av-soeknad-om-smiil--tilskudd Se for øvrig rundskriv 20019-14 med kommentarer. Får du problemer eller andre spørsmål, kontakt med Nils Aslak Boine ved avdeling for plan, teknisk, miljøutvikling og næring 3. etasje på Rådhuset eller på telefon 920 12 24

 • Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid.
 • Giftige pflanzen für hunde symptome.
 • Nettbuss bergen.
 • Dworek vodka.
 • Solidarność 80.
 • Sjøkreps fangst.
 • Berg studentby 2 roms.
 • Tverrkulturell kommunikasjon utfordringer.
 • Single wandern nrw.
 • Proxima centauri avstand.
 • Wu tang clan method man.
 • Symbolikk litteratur.
 • Laravel composer installation.
 • Artrose og sykling.
 • Dropbox gratis lagringsplass.
 • Fakta om øyenfarge.
 • Franske funn nettbutikk.
 • Kjønnet og ukjønnet formering.
 • Kultivert definisjon.
 • Kvadratkilometer til dekar.
 • Verbier schweiz.
 • Bubbles without glasses.
 • Issues lyrics.
 • Fitbit charge 2 rose gold.
 • Aer club stuttgart preise.
 • Volvo v70 d2 2016.
 • Kjent romanserie.
 • Hjemmelaget dipp med rømme.
 • Tynset sykehus kirurgisk avdeling.
 • Single party.
 • Hvordan få spotify på samsung smart tv.
 • The real housewives of potomac ashley darby.
 • Skjåk kommune kart.
 • E type sanger.
 • Aok reisen 2018.
 • Wikipedia kunstig intelligens.
 • Ceelo green.
 • Martinsumzug schmalkalden.
 • Hole tolerances.
 • Wohnung oberstedten.
 • Hva er personalansvarlig.