Home

Energiformer eksempler

fornybare energikilder - Store norske leksiko

Høyverdige energiformer er former for energi som lett kan utnyttes eller overføres til nyttige energiformer. Eksempel på høyverdige energiformer er bevegelsesenergi, stillingsenergi, elektrisk energi og kjemisk energ Fått inn mange bra svar her, men det er viktig å skille mellom energiformer og energikilder. Jeg tenker på mer hva som gjør energiformer om til høyverdig og lavverdige og eksempler på dette. Jeg lurer på hvilken energiformer som er høyest opp på energistigen Energiformer •Elektrisk energi -lätt att transportera och omvandla, svår att lagra •Kemisk energi -finns lagrad i kemiska bindningar •Mekanisk energi -består av rörelseenergi (kinetisk energi) och lägesenergi (potentiell energi) •Värmeenergi -är egentligen rörelse hos byggstenarn Å finne ut om hvordan energioverføring foregår. Å finne ut hva som er energikilde og hva som er mottaker, og hvilke energiformer som blir brukt. Utstyr. Det står oppført på hver oppgave nedenunder . 3. Utstyr: - Stålull - 4,5V batteri . Vi la stålull mellom spolene på batteriet og så hva som skjedde. Stålullen begynte å brenne En energibærer er en mekanisme eller stoff som kan holde på energi for så å benytte seg av den på et annet sted og til senere tid. Det kan benyttes til å drive en maskin eller kjøretøy. En energibærer kan være en springfjær, elektrisk batteri, kondensator, trykkluft, oppdemmet vann, hydrogen, petroleum, kull, treverk og naturgass

I mekanikken regnes med to energiformer: kinetisk energi eller bevegelsesenergi, som er den energien et legeme har på grunn av sin fart; potensiell energi eller stillingsenergi, som er den energien et legeme har fordi ytre krefter virker på det og forsøker å sette det i bevegelse; Den kinetiske energien for faste legemer, væskemengder og gasser er lik produktet av halve legemets masse m. Høyverdig energi, energi som har en høy andel eksergi og som således lett kan omgjøres til mekanisk arbeid eller andre nyttige formål. Viktige eksempler på høyverdig energi er elektrisk energi, stillingsenergi og kjemisk energi. Begrepet har oppstått i kjølvannet av diskusjonen om bærekraftig utvikling der det legges vekt på at ressursbruken skal være mest mulig effektiv

Lavverdige energiformer er former for energi som det er vanskelig å omdanne til mekanisk arbeid eller høyverdige energiformer.En lavverdig energiform kan allikevel inneholde mye energi. Et eksempel på en lavverdig energiform er et varmereservoar som bare er litt varmere enn omgivelsene Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning. Standard vitenskapelig måleenhet for energi er joule (J).Energi kan også måles i kalorier (cal) eller kilokalorier (kcal). I sammenheng med elektrisitet brukes målenheten kilowattimer ().. Hvilke energiformer mener du Norge bør satse på? Begrunn svaret. Gi eksempler på energibærere med høy og lav kvalitet. Den rike del av verden bruker mye mer energi per innbygger enn den fattige delen. Er det greitt at de rike får lov til å øke energiforbruket sitt, mens andre ikke får lov? Begrunn svaret ditt. Qui

Vedvarende energi - Wikipedia, den frie encyklopædi

Noen energiformer er enkel å overføre, mens andre som lyd er mer vanskelig. Høyverdige og lavverdige energiformer. for eksempel en elektrisk vannvarmer. Solfangere tar plass, men med god økonomi. Virkningstemperaturen faller når utetemperaturen er lavest, nettopp når oppvarmingsbehovet er størst og antall soltimer minst Noen energiformer er anvendelige og kan lett omdannes til en annen energiform. Disse energiformene har høy energikvalitet. Andre energiformer er mindre anvendelige og har lav energikvalitet. Geotermisk energi, også kalt geoenergi eller jordvarme, er et eksempel på en energiform med lav kvalitet

Energi - Wikipedia

Energikilde - Wikipedi

Stillingsenergi kommer av at en energi har en bestemt stilling eller posisjon. 2) Alle energiformer kan deles inn i to hovedkategorier. Gi to eksempler. Stillingsenergien kan brukes til å lagre energi. Grunnen til at bevegelsesenergi ikke gjør det, er fordi de fleste bevegelser vil stoppe opp ganske raskt Lavverdig energi, energi som har en lav andel eksergi og som derfor i liten grad kan anvendes til mekanisk arbeid eller andre nyttige former for energi. Karakteristisk for lavverdig energi er at den opptrer med en temperatur som avviker lite fra omgivelsene. Eksempelvis kan industriell spillvarme ofte bli verdsatt som lavverdi energi. Skal den komme til nytte må den eventuelt oppgraderes til. Energiformer og overganger. Last ned Innbygging Beskriv de forskjellige energitypene og gi eksempler fra hverdagslivet. Beskriv hvordan energi kan skifte fra en energiform til en annen. Beskriv hvordan energi bevares i systemer du kjenner fra det virkelige liv Eksempel 1. Når bussen bremser og farten blir mindre, opplever vi at vi presses framover. Det er fordi kreftene fra setet og gulvet skyver oss bakover. Eksempel 2. Når bussen svinger mot venstre, opplever vi at vi presses mot høyre. Det er fordi kreftene fra setet, gulvet, og veggene i bussen skyver oss mot venstre

Hvordan vil bruken av energiformer i fremtiden endre seg? Vil energibruken om for eksempel 40 år ligne på science fiction- filmer, eller vil samfunnet og energibruken være ganske likt slik det er i dag? Lag minst to forskjellige scenarier (framtidsmodeller) for hvordan energibruken kommer til å være i framtida For eksempel fikk viskelæret på side 18 sin bevegelsesenergi fra motoren. Motoren hadde fått elektrisk energi fra batteriet. Denne energien er blitt omformet fra andre energiformer Gjennom konkrete eksempler vises hvordan stillingsenergi kan gå over til bevegelsesenergi og hvordan lys og varme fra sola omdannes til ulike energiformer på jorda. Det er laget oppgaver og quiz til filmen Energiformer: Ethvert legeme som er i bevegelse har kinetisk energi, mens et legeme som er i ro (for eksempel en spent fjær, strikk eller streng ) har et potensial for bevegelse og derved potensiell energi. Under disse hovedgrupper er det mange former for energi. Energi finnes overalt, og i mange ulike former

Video: De 7 energiformer - Vedvarende energ

energiformer eksempler på former for energi er stillingsenergi, bevegelsesenergi, elektrisk energi, varmeenergi, mekanisk energi, kjemisk energi, kjerneenergi osv. energikilde Eksempler. Demme opp. Primære energikilder er energiformer som finnes i naturen og som ikke har blitt omdannet eller transformert. WikiMatrix WikiMatrix . Dermed er energiproduksjon egentlig bare en transformasjon av energiformer som uansett har sin opprinnelse i universet Oversettelser av ord ENERGIFORMER fra norsk til engelsk og eksempler på bruk av ENERGIFORMER i en setning med oversettelsene: Den bruker energiformer våre forskere ikke forstår

For eksempel, har en svingende pendel både kinetisk og potensiell energi, termisk energi, og (avhengig av dens sammensetning) kan ha elektrisk og magnetisk energi. Law of Conservation of Energy I henhold til loven om bevaring av energi, forblir den totale energien i et system konstant, selv om energien kan omdanne til en annen form 2.1 Energiformer. Du skal logge ind for at skrive en note Fra grundskolen vil du have hørt om energi og forskellige energiformer. I dette kapitel introduceres en række forskellige energiformer, og der gives eksempler på omdannelse mellem flere af dem. Derudover bliver termodynamikkens 1. og 2. hovedsætning introduceret..

Eksempler på energiformer - ccphotostories

Undersøk hvordan oppvarming og avkjøling av jern, murstein og vann tilfører eller fjerner energi. Se hvordan energi blir overført mellom objekter. Bygg ditt eget system, med energikilder, omformere og forbrukere. Spor og visualiser hvordan energi flyter gjennom systemet Energiformer I naturfagene taler man kun om syv forskellige energiformer. Man kan se forskellige tegn på hvordan forskellige energiformer viser sig. I skemaet nedenfor er de syv almindelige energiformer skrevet op. Energiform Betegnelse Eksempel på energiform Bevægelsesenergi = Kinetisk energi E kin Beliggenhedsenergi = Potentiel energi E po Beskrivelse af de 7 energiformer der findes inden for fysikkens verde Oversigt over energiformer Energiform Modtager den energiform Afgiver den energiform Varmeenergi (termisk energi) Opvarmes (temperaturstigning) Smelter eller fordamper Afkøles (temperaturfald) Størkner (fryser til is) eller fortættes Bevægelsesenergi (kinetisk energi). Andre energiformer. De fleste andre energiformer som elektrisk energi, kemisk energi og kerneenergi er i sidste ende potentiel energi eller en kombination af potentiel og kinetisk energi. For eksempel er kemisk energi den kinetiske og potentielle energi som elektronerne der udgør de kemiske bindinger, har

Eksemplet med bensinmotoren viser at når energi omformes, så kan vi dele den i to deler, en del som nyttbar og en del som ikke nyttbar energi. Vi har også konstatert at ulike energiformer har sin bestemte plass på en energikvalitetsskala. To formuleringer av den andre energilova som kan være nyttig for vårt formål Eksempel på slike gasser er nitrogendioksid og svoveldioksid. Man kan dele de forurensende gassene i to kategorier; de som finnes naturlig i lufta fra før, men som forekommer i mengder større enn normalt (f.eks. karbondioksid), og de som er helt unaturlige, de som normalt ikke skal være i lufta, men er dannet av menneskene Kvalitetssikrede fritt tilgjengelige nettbaserte læremidler for videregående opplærin

Et eksempel på dette er energien vi får fra sola. Fossile energikilder er et felles navn for olje, gass og kull. Olje og gass ble lagd ved at døde sjødyr, plankton og alger hadde lagt seg som slam på havbunnen og senere blitt presset sammen og blitt til olje og gass Eksempel: Potentiel energi. Hvis vi har en kugle, som ligger på en hylde 230 cm over et gulv, med massen af kuglen er 450g, kan vi udregne dens potentielle energi således: E pot = 0,45 kg · 9,82 m/s 2 · 2,3 m = 10,16

Andre eksempler på dette er gass og olje, vanndamp, ved og briketter. Når energien omdannes eller omformes kaller vi dette en energioverføring. Et mål må i denne sammenheng være å finne energiformer og utnytte energi som ikke er skadelig for miljøet og jorda vi bor på Andre energiformer er mindre anvendelige og har lav energikvalitet. 87,508 ganger avspilt; Fag: Geofag; Naturfag; Samfunnsfag; Trinn: 8. - 10. trinn; Vg2; Vg3; Tema: energi; Lagring av energi. 08:41. Det vi ofte kaller energikilder er strengt tatt energilager, for eksempel er fossilt brensel et lager av energi som stammer fra sola

Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare

Høyverdig energiform - Wikipedi

 1. Hva er 2 energiformer? Selv om det finnes flere typer energi , kan forskerne gruppere dem inn i to hovedkategorier: kinetisk energi og potensiell energi . Her er en titt på de energiformer, med eksempler på hver type
 2. dre del blir lagret som kjemisk energi i organismen. Stadig energitilførsel i form av sollys er derfor nødvendig for å holde i gang produksjonen og det økologiske kretsløpet
 3. Den fornybare energirevolusjonen er i full gang. Land, bedrifter og enkeltmennesker satser på fornybar energi. Store investorer flytter store penger vekk fra skitten energi som kull, og over til fornybare energiformer som vind- og solkraft. Statistikken for 2017 viser at det aldri har blitt bygget mer ny fornybar energi

Hvilke energiformer er nyttigst i dagens verden? - Energi

Energiformer. I naturvidenskabelige sammenhænge er der blevet afdækket adskillige energiformer - disse omfatter: Termisk energi, termisk For eksempel er effekten af en 100 watts glødepære, der er tændt i en time 100 watt-timer, eller 0,1 kilowatt-time Eksempler på negative sider som ofte trekkes frem i debatten om bioenergi er: Bioenergi er en betinget fornybar ressurs, vi må alltid ha nok plantemateriale igjen slik at den co2 som slippes ut når vi forbrenner biodrivstoff kan tas opp igjen via fotosyntese. Bioenergi er dyrere enn olje Kamstrup - Energiformer Niveau: Alle Opgave 2: Energikæder Energi kan ikke opstå og energi kan ikke forsvinde, men en energiform kan omdannes til en anden energiform. Her er et par eksempler: Den faldende mønt Når man taber f.eks. en mønt, så omdannes møntens potentielle energi til kinetisk energi under faldet Her skal vi se på oppbygning av et vannkraftverk, energiformer og problematikk rundt vannkraft i Norge. Vis mer. Læringsressurser. Vannkraft. Fagstoff. Vannmagasin Kjernestoff. Turbin Kjernestoff. Generatoren Kjernestoff Transformatoren Kjernestoff. Miljø og kraftproduksjon Kjernestoff. Vannkraftverk - oppbygging og.

Vedvarende energi (eller alternativ energi) er energi som kommer fra vedvarende kilder, altså kilder som inden for et menneskes levetid er uudtømmelige, såsom sollys, vind, nedbør, tidevand, bølger og jordvarme, det sidste også kaldet geotermisk energi. Vedvarende energi anvendes især på fire områder: elproduktion, fjernvarme, transport og energiforsyning i afsides egne, hvor der ikke. Et andet eksempel på vedvarende energi er biobrændsel, hvor man bruger forskellige biologiske materialer til at skabe brændstof. Den primære forskel fra fossile brændstoffer er altså at biobrændsel kan produceres. Biobrændsel har også den fordel, at det er mere CO2 neutralt, da planterne forbruger CO2 under produktionen • Kutt av alle subsidier: FrP vil ha en slutt på at vindkraftutbygging har favoriserende skatteordninger over andre energiformer som for eksempel vannkraft. Det må bli slutt på alle former for direkte eller indirekte subsidiering av vindkraft. • Byggestart senest fem år etter gitt konsesjon: Dagens konsesjonssystem er utdatert

Eksempler er innfasing av lav- og nullutslipjøretøy og energiproduksjon og -bruksstyring av sluttbrukere. Det miljøvennlige fortrinnet til norsk industri utfordres etter hvert som resten av Europa legger om til mer fornybare energiformer Energikilde eller energiressurs er et begrep for alle de tilgjengelige primære og sekundære former av energi som kan utnyttes til menneskelig aktivitet. Primære energikilder er energiformer som fin [..

 1. ENERGIFORMER. Energi finnes overalt, og i mange ulike former. En energiform vi kjenner godt fra dagliglivet er elektrisitet, men energi kommer i mange former. Energi kan være bundet i ulike væsker som i olje og bensin, eller det kan være i fast stoff som for eksempel trebrensel
 2. Hva er energi? Mye har skjedd siden de første menneskene oppdaget ilden. I dag trenger vi bare å slå på en bryter for å få lys og varme. Vi har lært oss å skaffe oss energi og bruke den på mange måter
 3. Oversettelser av ord EKSEMPLER fra norsk til svensk og eksempler på bruk av EKSEMPLER i en setning med oversettelsene: Jeg vil ha eksempler påenergiformer
 4. Eksempler på energiformer er lysenergi, varmeenergi og bevegelsesenergi. Man snakker også om kjemisk energi. Det er en energiform som er innebygget eller «fanget» i stoffene
 5. dre
 6. De mange forskellige energiformer forvirrer ikke, for der er omkring os utallige eksempler på, at én slags energi kan omsættes til en anden. Der er dog sider af energien, som videnskabeligt har afgørende betydning, men spiller en underordnet rolle i dagligdagen
 7. Samtidig er opstillingen af nye vindmøller på land en af de billigste måder at udvide elproduktionen på. Vindenergi er således en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark, og det er den vedvarende energiform, der er kommet længst i forhold til at være konkurrencedygtig i forhold til andre energiformer

Hvis virkningsgraden for eksempel er 92% blir den nyttbare energien: $$\text{Nyttbar Energi} = \eta \cdot \text{Tilført Energi} = 0.92 \cdot mgh$$ Illustrasjon: UngEnergi. En litt bedre modell. Den modellen vi har sett på hittil er noe forenklet, og vil ikke alltid være helt riktig På 1 er det bare å bruke bevaring av mekanisk energi dEp = dEk På 2 må du forsåvidt gjøre det samme, men nå vil ikke all potensielle energien gå over til kinetisk energi, noe vil også forsvinne til arbeidet friksjonskrafta gjør mot bevegelsen. dEp = dEk + W_R der W_R er friksjonsarbeidet. W_R finner du fra definisjonen av arbeid W=Fs altså: W_R = R*s der s er lengden av vannskli FLERE EKSEMPLER: Dette bildet er fra en video fanget opp av en F-18 i 2015. Det blir drøftet muligheten for at de utnytter energiformer som vi mennesker ikke behersker Et intakt myrlandskap for eksempel, er med på å både lagre karbon og dempe flom, samtidig som det er viktige leveområder for arter som er tilpasset dette miljøet. I debatten om fornybar energi framstilles det ofte som at utslipp av klimagass bare kan reduseres ved å ta i bruk alternative energiformer til de fossile

Energioverføring - Daria

Energibærer - Wikipedi

Eksempel: Energi fra sola - sollys - bindes (og lagres) av plantene gjennom fotosyntesen. Sauen spiser gresset og får tatt i bruk energien fra gresset i sin forbrenning - og i sin egen cellebygging. Vi (menneskene) spiser sauen, som forbrennes i oss og bygger våre celler. Der kan man kanskje si at energikjeden stopper Lavverdige energiformer er former for energi som vanskelig kan omdannes til arbeid eller høyverdige energiformer. En lavverdig energiform kan allikevel. CDocuments%5C407-0894ed86-d749-4334-812f-70955c37. BufretKunne forklare forskjellen på masse og tyngde. Kunne forklare innholdet i energiloven ved å bruke begrepene høyverdig og lavverdig. Morgendagens nabolag har fleksible energiløsninger som kombinerer ulike teknologier og energiformer. Målet er å lage bærekraftige energiløsninger med lave klimautslipp. Grunnvarme og fjernvarme er viktige brikker i fremtidens grønne puslespill. Det er slik vi skaper de gode løsningene for nabolaget og energisystemet som helhet

energi - Store norske leksiko

Hva er dissipative krefter? Hvordan skiller de seg fra konservative krefter? Hva er makt i ordets generelle forstand? Hva er energi, hva er dens former? Svar på disse og andre spørsmål er gitt i artikkelen, samt eksempler på både dissipative og konservative krefter Lær definisjonen av transformere. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene transformere i den store norsk bokmål samlingen Lær definisjonen av energikilde. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene energikilde i den store norsk bokmål samlingen Eksempler Demme opp Energi som fanges i en potensialbrønn kan ikke omvandles til andre energiformer (kinetisk energi om potensialbrønnen er gravitasjonell) ettersom energien [] fanges i det lokale minimumet

høyverdig energi - Store norske leksiko

Lavverdig energiform - Wikipedi

Vannkraft omfatter bruk av energi fra rennende vann til strømproduksjon, eller til bruk i mekanisk arbeid på stedet.. Vannkraft er fornybar energi, ettersom vannet som brukes i kraftproduksjonen kan gjenbrukes - ingenting av vannet forsvinner eller endres i løpet av vannkraftproduksjonen.. Produksjon av vannkraft skjer ved hjelp av et vannkraftverk (se illustrasjon lenger ned i artikkelen) 2) Alle energiformer kan deles inn i to hovedkategorier. Hvilke? 3) Hvilken energiform kan vi bruke til å lagre energi? Gi to eksempler 4) Hvilken målenhet bruker vi for energi? Fokusspørsmål, s.86: 1) Hva menes med begrepene energikilde og energimottaker? 2)Hva er en energikjede

- Hvis vi klarer å kombinere nanofabrikasjon og nanomaterialer, vil vi kunne komme fram til meget interessante løsninger,for eksempel i form av kondensatorer som lagre for elektrisk energi, såkalte superkondensatorer, sier professor Xuyuan Chen, den tredje av forfatterne bak artikkelen I helsearbeiderfaget skal eleven utvikle evner til å møte den enkelte brukeren av helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Opplæringen skal bidra til at eleven skal være skikket og ha evner til samhandling med mennesker med ulike behov på en forsvarlig måte Hvilke energiformer er der? Forklar lige formel og energiformerne med eksempler. Hav en dejlig aften: Start studying Energi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kombinasjonsskader er to eller flere skader fremkalt hos samme pasient ved samtidig innvirkning av to eller flere energiformer, for eksempel ild og stump vold som gir brannskader, brudd og liknende, forårsaket for eksempel ved kollisjon hvor kjøretøy tar fyr; eller brannskader, stråleskader, brudd og liknende fremkalt ved kjernefysiske eksplosjoner

Energi - Wikipedi

Statkraft utvikler og drifter anlegg for fornybar kraft, kjøper og selger kraft og investerer 100 prosent av vår videre vekst i fornybar energi Energiformer og overføring Før man skal begynne å jobbe med energiformer og overføring kan det være greit å ha de mest essensielle begrepene på plass. Her er en liste over hvilke former energi kan komme som, samt eksempler på hvor de brukes Kemisk energi er den energi der frigives hvis et stof, f.eks. benzin, olie eller mad, forbrændes fuldstændigt. Ved fuldstændig forbrænding (fuldstændig oxidation) ændres de kemiske bindinger mellem atomerne og summen af ændringerne i bindingernes potentielle energi er den kemiske energi.. Videnskaben om bestemmelse af kemisk energi kaldes kalorimetri (varmemåling) og den kemiske energi. For eksempel frigjør forbrenning mer energi enn det som er nødvendig for å initiere reaksjonen. Fotosyntese absorberer mer energi enn den løsner. Eksempler på kjemisk energi . I utgangspunktet inneholder hvilken som helst forbindelse kjemisk energi som kan frigjøres når dens kjemiske bindinger brytes.. Andre energiformer er mindre anvendelige og har lav energikvalitet. Det er laget oppgaver og quiz til filmen Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete

Synonym til energiformer. Se alle synonymene vi har til energiformer i ordboka. Filtrer søkeresultatet for å få et mer nøyaktig treff. Eksempel: kry**or Orbit B - stx Morten Brydensholt, Tommy Gjøe, Johannes Grønager, Jens Ingwersen, Claus Jessen, Ole Keller, Jan Møller og Simon Pederse Potentiel energi er en energiform, som et legeme kan have i kraft af sin position. Et legeme har potentiel energi, hvis det befinder sig i en højde, h, over jordens overflade.Den potentielle energi af et legeme er bestemt som produktet af legemets masse, m, legemets højde over jordoverfladen, h, og tyngdeaccelerationen \(g = 9.82 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\) Elevene kan få i oppgave å finne ut hva de bruker energi til hjemme, og om det er flere energiformer enn elektrisk energi som brukes. Hva tror elevene vi mennesker bruker mye energi på, og på hva bruker vi mindre energi? Eventuelt kan de ta for seg et døgn, inkludert alt de spiser, energiforbruk når de for eksempel spiller fotball, sykler. Hvilke energiformer kjenner du? mekanisk energi (stillingsenergi og bevegelsesenergi), termisk energi, elektrisk energi og atomenergi; Hva vil det si at energien er bevart i en prosess? energien før en prosess er lik energien etter prosessen. Hva vil det si å bruke energi? å bruke energi er å omforme eller overføre energi

Energibruk før og nå: Kompetansemål | NewtonKjempeår for Multiconsult i fjor - VVSForum

For eksempel er varmt vann en nyttig enrgiform å varme opp huset med (hvis man har egnede varmegulv, På høyverdig-siden finner vi foredlede energiformer som bensin, naturgass, hydrogen og elektrisitet. Bensin og naturgass kan brukes både til å drive maskiner (som står i ro eller flytter seg), varme,. 85. Energi; Produkt: Syklus 8-10 (bm) Fag: Naturfag Trinn: 8.-10. trinn Type ressurs: Kapittel Kompetansemål nedbrutt: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p Hvilke energiformer er nyttigst i dagens verden? Arne.Kaserium svarte på Arne.Kaserium sitt emne i Energi. Elevene skal kunne forklare forskjellen på energikilder og energiformer, og kunne gi eksempler på dette. Elevene skal kunne gi eksempel på hvordan energi fra vann og vind ble utnyttet i eldre tid. Gjennomføring og metodikk Lærer organiserer klassen i grupper Idag ser vi som oftest at ulike energiformer telles likt, uten å ta hensyn til at det er forskjell i kvalitet, for eksempel at varmeenergi telles likt med elektrisk energi, det vil si at 1 kilowattime (kWh) varme er lik 1 kWh elektrisitet. Det blir som kun å telle antall mynter i en kassabeholdning, uten å ta hensyn til myntenes verdi Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole

 • Små snegler i akvarium.
 • Half dollar 1964 in god we trust wert.
 • Guttenavn på r.
 • Bike and boards.
 • Petersdom steckbrief.
 • Buddha says.
 • Hva er personalansvarlig.
 • Weddings game of thrones.
 • Håndløper tre.
 • Bestille eurobonus reise star alliance.
 • Skr tansania.
 • Nachbarschaftsplattform österreich.
 • Tine fotballskole 2018 trondheim.
 • Leddbetennelse synonym kryssord.
 • Jujutsu kristiansand.
 • Hip hop bergen.
 • Bambusrør norge.
 • Schwarz weiß kekse.
 • Fakultetet kmd.
 • Visit norway.
 • 9. sinfonie.
 • Studentenwohnheim bremen hochschule.
 • Schindler heis service.
 • Røbekk kirkegård.
 • Dyrlege brattholmen.
 • Marius pannebånd grå.
 • Street food oppskrifter.
 • Sony xperia xz vanntett.
 • Pubertet hund alder.
 • Akupunktur mot migrene.
 • Hoya stell.
 • Blitzer aktuell.
 • Kultivert definisjon.
 • 3web.
 • 9. sinfonie.
 • Java graphics g.
 • Autocad linie teilen.
 • Annabelle 1 full movie.
 • Buten un binnen app.
 • Linjeforening ntnu opptak.
 • Cross rennrad rose.